BATTLEFIELD HEROES

UMOWA LICENCYJNA I DOSTĘPOWA DLA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2009 r.

Ta Umowa Licencyjna i Dostępowa dla Końcowego Użytkownika (“Umowa”) stanowi porozumienie pomiędzy Tobą, a Electronic Arts Inc. ("EA" lub “my”) w odniesieniu do sieciowej gry firmy EA o nazwie Battlefield Heroes™ (“Gra”).

KLIKAJĄC NA PRZYCISKU „ZGADZAM SIĘ” AKCEPTUJESZ WSZYSTKIE WARUNKI I POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY. KLIKAJĄC NA PRZYCISKU „NIE ZGADZAM SIĘ” ODRZUCASZ OFERTĘ EA I W TAKIM WYPADKU NIE WOLNO CI INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA ANI Z NIEGO KORZYSTAĆ (W STOPNIU ZDEFINIOWANYM PONIŻEJ). Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, OKREŚLONYCH JEDNOZNACZNIE W FORMIE PISEMNEJ, EA NIE DOKONUJE ZWROTÓW ŻADNYCH ŚRODKÓW ZA OPROGRAMOWANIE, SZCZEGÓLNIE W SYTUACJI, GDY DO EA NIE TRAFIŁY ŻADNE SUMY PIENIĘŻNE.

JEŻELI ZAINSTALUJESZ OPROGRAMOWANIE, ZA KAŻDYM RAZEM GDY BĘDZIESZ Z NIEGO KORZYSTAĆ (WLICZAJĄC W TO MOŻLIWE ULEPSZENIA, AKTUALIZACJE I ROZSZERZENIA DOKONYWANE OD CZASU DO CZASU WEDLE UZNANIA EA), UŻYTKOWNIK BĘDZIE MUSIAŁ ZAAKCEPTOWAĆ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY (WLICZAJĄC W TO WSZELKIE POPRAWKI I AKTUALIZACJE, JAKIE MOGĄ BYĆ Z CZASEM WPROWADZANE).

1. Zastosowanie niniejszej Umowy i dostęp do Oprogramowania

Niniejsza umowa reguluje wykorzystanie niniejszego oprogramowania firmy EA, wszelkich aktualizacji, ulepszeń i pakietów rozszerzeń, które zastąpią lub uzupełnią oprogramowanie EA i wszelką związaną z nim dokumentację, która nie jest rozprowadzania na mocy osobnej licencji (wszystkie te elementy są nazywane zbiorczo mianem „Oprogramowania”).

Niniejsza Umowa nie daje Użytkownikowi żadnych praw do pozyskiwania kolejnych kopii czy wymiany Oprogramowania. Co więcej, EA i usługodawcy, którzy mogą obsługiwać działanie Gry („Operator”) nie mają obowiązku udostępniania aktualizacji, ulepszeń czy rozszerzeń ani nawet bezterminowego świadczenia usług czy obsługi Gry lub Oprogramowania. W sytuacji, gdy EA będzie dostarczać aktualizacje, ulepszenia i inne modyfikacje Oprogramowania, Użytkownik wyraża zgodę na konieczność instalacji lub aktualizacji Oprogramowania w sposób określony przez EA i tylko w ten sposób będzie można kontynuować korzystanie z gry.

Aby korzystać z Oprogramowania, Użytkownik musi (a) uzyskać legalnym sposobem Oprogramowanie (na dysku DVD-ROM, CD-ROM, innym nośniku fizycznym lub pobierając je z sieci), (b) zainstalować Oprogramowanie na komputerze oraz (c) zaakceptować warunki niniejszej Umowy.

Z Gry można korzystać wyłącznie za pośrednictwem sieci, do czego niezbędny jest stały dostęp do Internetu (EA go nie zapewnia). Samo Oprogramowanie nie daje Użytkownikowi prawa do korzystania z Gry. Na Użytkownikowi spoczywa obowiązek pokrycia wszelkich podatków i kosztów pozyskania sprzętu, oprogramowania i usług niezbędnych do użytkowania Gry. W celu korzystania z Gry, może pojawić się konieczność zawarcia przez Użytkownika oddzielnej umowy z EA lub Operatorem, podlegające innym zasadom świadczenia usługi, polityce prywatności i/lub regułom postępowania. Użytkownik może być zmuszony do uiszczenia dodatkowych opłat lub kupowania kredytów/punktów, a także udostępniania dodatkowych informacji niezbędnych do utworzenia konta EA i/lub Operatora („Konto”). Konta są dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich lub znajdujących się pod opieką takich osób niepełnoletnich. Jeżeli jesteś niepełnoletni, Twoi rodzice lub opiekunowie muszą przeprowadzić procedurę rejestracji i wziąć na siebie pełnię odpowiedzialności za wypełnianie postanowień niniejszej Umowy.

EA może w dowolnym momencie zmienić treść niniejszej Umowy. Można się z nią zapoznać odwiedzając stosowną witrynę internetową Gry. Możemy powiadomić Użytkowników a) zanim rozpoczną grę i/lub b) za pomocą specjalnej informacji zamieszczonej na odpowiedniej stronie internetowej Gry. Wszelkie modyfikacje wejdą w życie w przeciągu trzydziestu (30) dni po ich ogłoszeniu. Użytkownik zgadza się, że będzie regularnie zaglądał na witrynę i przeglądał treść niniejszej Umowy, aby zapoznać się z potencjalnie wprowadzonymi zmianami. Jeżeli nie zgadzasz się na przyszłe zmiany w obrębie niniejszej Umowy lub nie będziesz w stanie realizować jej postanowień, musisz natychmiast przerwać korzystanie z Oprogramowania oraz Gry. Niniejszą Umowę można rozwiązać zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 5. Dalsze korzystanie z Oprogramowania i użytkowanie Gry po wprowadzeniu zmian w obrębie Umowy oznacza zgodę na wszelkie zmienione warunki.

2. Udzielenie licencji i warunki użytkowania.

A. Udzielenie licencji.

Użytkownik potwierdza, że Oprogramowanie i Gra stanowią własność EA i są chronione prawami autorskimi, handlowymi, prawami własności intelektualnej i innymi prawami własności.

Na mocy warunków niniejszej Umowy i dla celów korzystania z Gry, EA udziela Użytkownikowi ograniczonej licencji bez praw wyłączności na instalację i korzystanie z Oprogramowania do użytku prywatnego i niekomercyjnego, jak przedstawiono w niniejszej Licencji oraz załączonej dokumentacji. Prawa nabyte przez Użytkownika są uzależnione od stosowania się do postanowień niniejszej Umowy. Zabronione jest korzystanie z Oprogramowania w celach komercyjnych.

Warunki niniejszej Umowy i licencji Użytkownika na korzystanie z Oprogramowania i Gry wchodzą w życie z chwilą instalacji lub rozpoczęcia korzystania z Programu i przestają obowiązywać zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 5.

Za wyjątkiem sytuacji, w której EA udzieli wyraźnego pisemnego pozwolenia oraz warunków dyktowanych odpowiednimi normami prawnymi, wyraźnie zabrania się kopiowania, udzielania sublicencji, wynajmowania, wypożyczania, transmitowania, modyfikowania, dystrybucji i udostępniania publicznie Oprogramowania lub praw do korzystania z Oprogramowania (wliczając w to wynajmowanie Oprogramowania za pomocą internetowych pokojów gier i kawiarenek internetowych)

Za wyjątkiem sytuacji, w której EA udzieli specjalnej pisemnej zgody, kopiowanie w całości lub części opakowania lub dokumentacji załączonej do nośnika z Oprogramowaniem, jest zabronione.

B. Zastrzeżenia praw i ograniczenia.

Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Użytkownik otrzymuje licencję na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Za wyjątkiem sytuacji jednoznacznie określonych w niniejszej Umowie, EA zastrzega sobie wszystkie prawa do tytułu i zawartości Oprogramowania i Gry (wliczając w to wszelkie postacie, fabułę, obrazy, zdjęcia, fotografie, animacje, wideo, muzykę, tekst oraz wirtualne obiekty w grze) oraz wszelkich związanych z nimi praw autorskich, znaków handlowych i innych praw własności intelektualnej. Licencja udzielona na mocy niniejszej umowy jest ograniczona do praw własności intelektualnej EA i jej licencjodawców w obrębie Oprogramowania, niezbędnych do użytkowania Oprogramowania i korzystania z gry zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i nie obejmuje żadnych praw do innych patentów czy własności intelektualnej. Niniejsza umowa nie nadaje żadnych praw do marek ani usług związanych z Oprogramowaniem lub Grą.

Za wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo, w żaden sposób nie wolno Ci dekompilować, dezasemblować ani poddawać Oprogramowania procedurom inżynierii rewersyjnej. Zabrania się wydobywania kodu źródłowego z Oprogramowania lub jego elementów, a także zlecania takich operacji osobom trzecim. Zabrania się usuwania, modyfikacji oraz ukrywania jakichkolwiek znaków rozpoznawczych produktu, informacji o prawach autorskich lub innych odniesień do praw własności intelektualnej zawartych w Oprogramowaniu.

Kategorycznie zabrania się korzystania z Oprogramowania do łączenia się lub użytkowania Gry lub tworzenia faksymiliów na jakimkolwiek serwerze, który nie ma autoryzacji EA lub Operatora (tzw. „grey shards”). Dodatkowo nie wolno emulować ani obsługiwać takich serwerów czy też pomagać komukolwiek w takiej działalności.

Kategorycznie zabrania się korzystania z oprogramowania i urządzeń mających na celu jakiekolwiek modyfikacje w obrębie Oprogramowania, przechwytywania lub skanowania transferów danych Gry lub komunikacji, zmiany sposobu działania Gry lub użytkowania jej w nienormalny sposób lub sposób, który odbijałby się negatywnie na poprawnym działaniu Gry. Takie oprogramowanie i urządzenia to między innymi „addony”, „haki”, „trainery”, „mody” i tym podobne. Uprawnienia przekazane zgodnie z warunkami niniejszej Umowy w żadnym wypadku nie mogą zostać wykorzystane do tworzenia lub udostępniania osobom trzecim dostępu do Gry, wliczając w to emulatory serwerów i podobne urządzenia. W maksymalnym stopniu dopuszczonym przez prawo, Użytkownik zgadza się, że EA lub Operator może bez uprzedzenia skanować pamięć jego komputera lub dyski twarde w celu wykrycia i zlokalizowania takich nielegalnych programów lub urządzeń. Co więcej, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Oprogramowania w sposób, który mógłby nadmiernie i nieproporcjonalnie obciążyć infrastrukturę EA lub Operatora.

C. Brak praw do wyników korzystania z Oprogramowania lub do zawartości Gry

Niniejsza Umowa zapewnia Użytkownikowi licencję na korzystanie z Oprogramowania do Gry. Nie nadaje żadnych praw do Gry ani jej zawartości.

Użytkownik jednoznacznie potwierdza, że wszelkie stworzone postacie, wirtualne obiekty oraz współczynniki zdobyte lub rozwinięte podczas Gry stanowią jej integralną część i pozostają własnością EA. Co więcej, Użytkownik potwierdza, że na Oprogramowanie składają się następujące elementy: (i) grafika, efekty dźwiękowe, muzyka, animacje oraz tekst (określane zbiorczo w dalszej części tekstu jako "Zawartość"), do których Użytkownik nie posiada żadnych praw majątkowych ani intelektualnych, a także (ii) pozostałą zawartość, w tym elementy stworzone przez innych użytkowników Gry.

W sytuacjach, w których wymogi prawne sprawiają, że Użytkownik posiada jakiekolwiek prawa autorskie do Zawartości stworzonej z użyciem Oprogramowania i/lub Gry, wszelkie prawa autorskie, majątkowe i handlowe do tej Zawartości zostają przekazane EA. W sytuacjach, w których powyższe przekazanie nie jest możliwe, Użytkownik przekazuje EA wszelkie prawa do dowolnego i wyłącznego korzystania z Zawartości stworzonej za pomocą Gry i/lub Oprogramowania w chwili stworzenia Zawartości. Te prawa do użytkowania/wykorzystywania obejmują bez żadnych ograniczeń prawa do kopiowania, powielania, zmieniania, adaptacji, modyfikowania, przetwarzania, tłumaczenia Zawartości, prawa do udzielania licencji i sublicencji na korzystanie z tej Zawartości stronom trzecim, bez względu czy będzie się to odbywać na drodze wynajmu, wypożyczania czy innej.

Użytkownik stwierdza, że za wyjątkiem sytuacji, kiedy uzyska wyraźną zgodę od EA, nie ma prawa do sprzedawania, wystawiania na aukcji, oddawania ani udostępniania w żaden inny sposób, darmowy lub odpłatny, jakiejkolwiek Zawartości (wliczając w to Zawartość stworzoną przez samego Użytkownika lub kogoś innego), postaci/awatara, obiektu, przedmiotu lub jakiegokolwiek elementu Oprogramowania lub Gry. Wszelkie wspomniane działania, szczególnie wykonywane za pośrednictwem aukcji w Internecie, na forach lub pokojach rozmów będą stanowić jednoznaczne pogwałcenie warunków niniejszej Umowy. Wymienione formy pogwałcenia warunków niniejszej Umowy uprawniają EA do natychmiastowego jej rozwiązania i zakończenia licencji Użytkownika na korzystanie z Oprogramowania i użytkowania Gry. Użytkownik stwierdza, że nielegalny handel i rozprowadzanie Zawartości Gry stanowi szkodę dla wizerunku EA i Gry oraz że EA zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Użytkownika w maksymalnym stopniu dozwolonym przez prawo.

3. Wykorzystanie Technologii Zarządzania Prawami Cyfrowymi

Dystrybuowane Oprogramowanie podlega prawu EA do wykorzystania technologii kontroli dostępu i ochrony przed kopiowaniem. Zarządzanie Prawami Cyfrowymi może wpłynąć na możliwość instalowania i/lub sporządzania kopii Oprogramowania i może wymagać instalacji lub implementacji na Twoim komputerze dodatkowych plików lub narzędzi, które pozostaną na zawsze w Twoim komputerze, bez różnicy, czy Oprogramowanie jest używane czy też zostało usunięte. Aby uzyskać więcej informacji o Zarządzaniu Prawami Cyfrowymi, dotyczących tego Oprogramowania, zapoznaj się z zasadami zakupu lub innymi warunkami dołączonymi do zakupionej kopii Oprogramowania. Jakiekolwiek pogwałcenie zasad Zarządzania Prawami Cyfrowymi w związku z korzystaniem z Oprogramowania oznacza automatyczne rozwiązanie tej Umowy.

4. Ochrona danych osobowych i zgoda na wykorzystanie danych Użytkownika.

W celu zapewnienia łatwości w dostarczaniu wszelkich aktualizacji i modernizacji Oprogramowania, dynamicznych usług oraz innych usług Użytkownikowi, jak możliwość korzystania z Gry w sieci, Użytkownik wyraża zgodę, aby EA oraz podmioty trzecie (w tym Operatorzy w sytuacjach, które tego wymagają) powiązane z EA w ramach tego oprogramowania ("Powiązane Podmioty") gromadziły, używały, przechowywały oraz przesyłały techniczne i pochodne dane identyfikujące komputer Użytkownika (w tym adres IP), wykorzystywany system operacyjny, aplikacje oraz podłączone urządzenia. EA oraz Powiązane Podmioty mogą wykorzystywać te infromacje w formie, która nie identyfikuje Użytkownika osobiście, w celu ulepszenia świadczonych usług oraz jakości produktów. EA może przekazywać te dane swoim usługodawcom.

Akceptując tę Umowę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez EA zgromadzonych danych oraz na przekazywanie tych danych współpracownikom i licencjobiorcom EA, a także firmom powiązanym z grupą oraz partnerom handlowym. Wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez EA zgromadzonych danych oraz kontaktowanie się z Tobą od czasu do czasu. EA oświadcza, że przechowywanie i wykorzystywanie zgromadzonych danych związanych z Oprogramowaniem oraz Grą, odbywa się zgodnie z zasadami polityki prywatności EA, które dostępna jest na internetowej stronie gry oraz na stronach www.ea.com / privacy.ea.com W zależności od obszaru jurysdykcyjnego, w którym się znajdujesz, mogą obowiązywać Cię dodatkowe zasady.

Jeśli korzystasz z Gry za pośrednictwem Konta utworzonego u Operatora lub jakiegokolwiek innego Powiązanego Podmiotu, powinieneś zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności tego Powiązanego Podmiotu

Użytkownik stwierdza, że EA, jej filie, firmy stowarzyszone i/lub Powiązane Podmioty mają prawne podstawy do monitorowania wykorzystania Oprogramowania do Gry. Użytkownik stwierdza, że nie ma żadnych gwarancji prywatności w odniesieniu do informacji przekazywanych w obrębie Gry lub usług świadczonych za pośrednictwem Oprogramowania (wliczając w to między innymi pokoje rozmów i podobne funkcje). EA może także gromadzić, wykorzystywać, przechowywać, przekazywać i udostępniać publicznie dane statystyczne związane z grą (wliczając w to wyniki, rankingi oraz osiągnięcia) lub identyfikować treści stworzone przez Użytkownika i udostępniane innym.

EA, jej filie lub firmy stowarzyszone i/lub strony zainteresowane zastrzegają sobie prawo do monitorowanie i przechowywania informacji przesyłanych i odbieranych przez Użytkownika podczas korzystania z Oprogramowania, wliczając w to przechowywanie kopii takich informacji nawet po tym, jak Użytkownik przestanie korzystać z Oprogramowania lub Gry. Informacje te są zbierane, aby umożliwić EA lepsze poznanie Użytkowników i zaproponować im usługi powiązane z Grą. Informacje zbierane o Użytkowniku za pomocą Oprogramowania mogą obejmować, m.in., nazwisko, wiek, dane kontaktowe, wliczając w to adres e-mail, ustawienia systemu, konfigurację systemu, czas gry, przeprowadzone mikrotransakcje i inne dane.

5. Wygaśnięcie umowy

Niniejsza Umowa obowiązuje aż do momentu jej rozwiązania.

EA może natychmiastowo i bez uprzedzenia rozwiązać niniejszą Umowę, jeżeli Użytkownik nie spełni lub naruszy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, naruszy prawa własności intelektualnej stron trzecich, będzie stanowić zagrożenie dla porządku publicznego i standardów moralnych, co zostanie określone wedle własnego uznania EA, lub gdy EA nie będzie w stanie zweryfikować czy potwierdzić jakichkolwiek informacji podanych przez Użytkownika w trakcie użytkowania Gry lub korzystania z Oprogramowania. Możemy także rozwiązać niniejszą umowę w sytuacji, gdy zakończymy obsługę Gry.

Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, informując o tym na piśmie EA lub odpowiedniego Operatora.

Po wygaśnięciu Umowy należy natychmiast zaprzestać użytkowania Oprogramowania, a następnie zniszczyć wszystkie jego kopie znajdujące się w posiadaniu Użytkownika. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że rozwiązanie umowy lub trwałe usunięcie Oprogramowania sprawi, że jego Konto i wszelkie elementy dostępne w grze staną się bezużyteczne i nie będzie w żaden sposób obciążać za to odpowiedzialnością firmy EA.

Wygaśnięcie nie ogranicza żadnych innych praw EA ani środków ochrony na podstawie prawa i zasad słuszności. Punkty 8, 9, 10 i 17 niniejszej Umowy pozostając w mocy nawet po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, bez względu na przyczynę.

6. Gwarancje

Niniejsza sekcja umowy podlega punktom 6 i 7.

A. Brak gwarancji dotyczących działania Oprogramowania czy Gry.

Użytkownik stwierdza, iż z powodu stopnia złożoności technologii komputerowej, a także samej natury gier sieciowych i faktu, że są toczone za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci, która nie znajduje się pod kontrolą EA, EA nie może zagwarantować, że Oprogramowanie, Gra i jakiekolwiek ulepszenia, aktualizacje i dodatki do Oprogramowania będą działać w sposób trwały i nieprzerwany na komputerze Użytkownika. EA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub trudności, szczególnie natury technicznej, które wynikają z okoliczności pozostających poza zasięgiem kontroli EA.

B. Ograniczona odpowiedzialność za wady

W przypadku wystąpienia wady w obrębie Oprogramowania lub nośnika, na którym się znajduje jedynym rozwiązaniem jest wymiana kopii Oprogramowania. W zależności od miejsca zamieszkania Użytkownikowi mogą także przysługiwać dodatkowe prawa.

7. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ PRAWO, TO OPROGRAMOWANIE, TA GRA I WSZELKIE INNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ EA SĄ DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI "TAK, JAK JEST", Z WSZELKIMI BŁĘDAMI I BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, ZAŚ UŻYTKOWNIK DZIAŁA NA WŁASNE RYZYKO. CAŁE RYZYKO DOTYCZĄCE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I DZIAŁANIA SPOCZYWA NA TOBIE. EA I LICENCJODAWCY EA NIE UDZIELAJĄ I NINIEJSZYM ODMAWIAJĄ UDZIELENIA JAKICHKOLWIEK JEDNOZNACZNYCH, DOMYŚLNYCH BĄDŹ USTAWOWYCH GWARANCJI, W TYM DOMYŚLNYCH GWARANCJI HANDLOWYCH, GWARANCJI ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI PRAW PODMIOTÓW TRZECICH ORAZ GWARANCJI (O ILE TAKIE SĄ) WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, PRAWA ZWYCZAJOWEGO LUB PRAKTYKI BIZNESOWEJ. EA NIE GWARANTUJE NIEZABURZONEGO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA BĄDŹ GRY; NIE GWARANTUJE, ŻE GRA SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA; NIE GWARANTUJE DZIAŁANIA GRY LUB OPROGRAMOWANIA W SPOSÓB NIEZABURZONY, BEZ WIRUSÓW I/LUB BŁĘDÓW; NIE GWARANTUJE KOMPATYBILNOŚCI OPROGRAMOWANIA Z OPROGRAMOWANIEM PODMIOTÓW TRZECICH ANI NAPRAWIENIA BŁEDÓW W OPROGRAMOWANIU LUB GRZE. ŻADNE ZAPEWNIENIA W FORMIE USTNEJ CZY PISEMNEJ DOSTARCZONE PRZEZ EA LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA FIRMY NIE SĄ FORMĄ GWARANCJI. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA DOMYŚLNYCH GWARANCJI BĄDŹ OGRANICZENIA USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA, ZATEM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

8. Ograniczenie odpowiedzialności.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO EA W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA ODNIESIONE OBRAŻENIA, SZKODY MATERIALNE, UTRATĘ ZYSKÓW, KOSZT ZASTĄPIENIA TOWARÓW I USŁUG ANI ŻADNĄ FORMĘ SZKÓD POŚREDNICH, SPECJALNYCH, UBOCZNYCH, WTÓRNYCH I KARALNYCH, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W KONSEKWENCJI LUB W ZWIĄZKU Z TĄ LICENCJĄ LUB APLIKACJĄ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY WYNIKAJĄ Z DELIKTU (WLICZAJĄC W TO ZANIEDBANIE), UMOWY, CZY ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ ORAZ BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY EA WIEDZIAŁA O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA. ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI WYMAGANYCH PRZEZ PRAWO, EA NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA I POMYŁKI OPERATORA.

NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ, OBRAŻENIA, FAŁSZYWE INTERPRETACJE LUB PEWNE ZAMIERZONE BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA DZIAŁANIA, LUB NARUSZENIA OKREŚLONYCH PRAW, LUB OGRANICZENIA STRAT PRZYPADKOWYCH BĄDŹ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA, WIĘC POWYŻSZE WYJĄTKI I OGRANICZENIA MOGĄ CIĘ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NIE DOTYCZYĆ.

CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ EA ZA WSZELKIE SZKODY (ZA WYJĄTKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEWIDZIANEJPRZEZ STOSOWNE PRAWO) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE ZA OPROGRAMOWANIE.

9. Zwolnienie od odpowiedzialności.

KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA ZWALNIASZ EA, PRACOWNIKÓW TEJ FIRMY I JEJ ODZIAŁY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, ŻĄDANIA, STRATY, OBRAŻENIA, UTRATĘ ZYSKÓW LUB KOSZTY (WLICZAJĄC W TO, W GRANICACH ROZSĄDKU, WYNAGRODZENIA PRAWNIKÓW) WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA LUB GRY.

Różne

10. Zgodność z prawem.

Użytkownik musi przestrzegać wszelkich stosownych praw dotyczących korzystania z Oprogramowania i Gry.

11. Zabezpieczenie roszczeń.

Potwierdzasz, że naruszenie postanowień niniejszej Licencji wpływające ujemnie na prawa własności intelektualnej EA do Oprogramowania spowoduje nieodwracalną szkodę, której wartość przekracza odszkodowanie pieniężne, a wówczas EA może wystąpić o nawiązkę ponad jakiekolwiek odszkodowania wypłacone na podstawie niniejszej Umowy lub przepisów prawnych.

12. Obowiązujące prawo.

Niniejsza Licencja podlega przepisom i będzie interpretowana (bez względu na zasady sprzeczności lub wyboru prawa) zgodnie z przepisami prawa stanu Kalifornia, mającymi zastosowanie do umów zawartych i wykonywanych w całości w Kalifornii pomiędzy mieszkańcami tego stanu. Z wyjątkiem jednoznacznego i pisemnego odstąpienia EA od praw na potrzeby danej sprawy lub w przypadku niezgodności z prawem lokalnym, jedynym i wyłącznym miejscem rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będą sądy stanu Kalifornia oraz sądy federalne, których jurysdykcją jest objęta siedziba główna EA. Obie strony zgadzają się podlegać jurysdykcji tych sądów i stwierdzają, że proces może się odbywać zgodnie z procedurami dostarczania powiadomień i ogólnymi procedurami określonymi przez prawo stanu Kalifornia. Strony wyrażają zgodę na to, aby Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Wiedeń, 1980) nie miała zastosowania do niniejszej Licencji ani do żadnego sporu lub transakcji wynikających z niniejszej Licencji.

Strony oświadczają, że - z wyjątkiem sytuacji, w której do zapobieżenia nieodwracalnym stratom którejkolwiek ze stron niezbędna jest rekompensata umowna - przed podjęciem jakichkolwiek kroków na drodze sądowej, będą próbowały dojść do porozumienia na drodze negocjacji toczonej w dobrzej wierze przez maksymalnie 30 dni od pierwszego pisemnego komunikatu. W przypadku EA, niniejszy komunikat należy wysłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres EA: 209, Redwood Shores Parkway, Redwood Shores, California 94065, Stany Zjednoczone Ameryki. Wyrażasz zgodę na wysłanie tego komunikatu przez EA na ostatni adres e-mail, jaki zarejestrowałeś u nas lub Operatora, oraz że kopia wysłanego przez EA e-maila będzie stanowić dowód jego dostarczenia.

13. Eksport.

Zobowiązujesz się przestrzegać przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych oraz innych obowiązujących przepisów regulujących eksport i zgadzasz się nie przesyłać Oprogramowania obcokrajowcom lub za granicę do miejsc zabronionych przepisami, bez uprzedniego uzyskania zezwoleń i spełnienia niezbędnych wymogów rządowych. Użytkownik niniejszym potwierdza, że nie jest podmiotem, z którym EA na mocy stosownych praw ma zakaz prowadzenia transakcji handlowych.

14. Beneficjenci umowy.

Za wyjątkiem tych warunków niniejszej Umowy, które są jednoznacznie przeciwne, Użytkownik stwierdza, że licencjodawcy EA oraz stosowni Operatorzy są beneficjentami niniejszej Umowy i mają prawo do podejmowania bezpośrednich działań przeciwko Użytkownikowi, który łamie postanowienia niniejszej Umowy, w stopniu niezbędnym do wymuszenia należnych im praw dotyczących Oprogramowania czy Gry.

15. Całość umowy

Całość umowy. Za wyjątkiem sytuacji jednoznacznie ustanowionych w treści niniejszej Umowy, stanowi ona kompletne porozumienie pomiędzy Użytkownikiem, a EA w odniesieniu do Oprogramowania i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia, jawne bądź implikowane w jej przedmiocie. Żadna poprawka ani zmiana niniejszej Licencji nie będzie wiążąca, o ile nie zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez EA. None of EA’s, or any of EA’s Operators, distributors, agents, or any of their respective employees are authorised to make modifications or additions to this EUALA. Współpracownicy EA (dystrybutorzy, agenci oraz zatrudnione przez nich osoby) oraz Operatorzy EA nie są uprawnieni do wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej Umowy.

W SZCZEGÓLNOŚCI ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE MOŻE ZOSTAĆ ZASTĄPIONE LUB ZNIESIONE NA MOCY WARUNKÓW USŁUGI ŚWIADCZONEJ PRZEZ OPERATORA W CELU WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA DO KORZYSTANIA Z GRY.

16. Rozłączność i zachowanie ważności warunków.

Jeżeli którykolwiek z warunków niniejszej Umowy jest nielegalny lub nie ma mocy prawnej, pozostałe warunki zostaną zmienione, aby uzyskać efekt jak najbardziej zbliżony do pierwotnych warunków, i wszystkie pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy.

17. Brak możliwości odstąpienia.

Nieskorzystanie lub opóźnione skorzystanie przez którąkolwiek ze stron z praw wynikających z niniejszej Licencji nie oznacza zrzeczenia się tych praw, a jednorazowe bądź częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa nie wyłącza możliwości korzystania z praw wynikających z niniejszej Licencji w przyszłości. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy i innymi warunkami sprzedaży, stosunki pomiędzy Użytkownikiem, a EA będą określane przez warunki niniejszej Umowy.

18. Zastrzeżone prawa instytucji rządowych w Stanach Zjednoczonych.

Poniższy zapis dotyczy użytkowników zatrudnionych w instytucjach rządowych Stanów Zjednoczonych. Oprogramowanie dostarczone razem z niniejszą Umową zostało wykonane kosztem własnym, zgodnie z zapisem w FAR, punkt 2.101, DFARS, punkty 252.227-7014(a)(1), oraz DFARS, punkty 252.227-7015 (lub w jakimkolwiek odpowiedniku lub późniejszym przepisie wydanym przez agencję), i stanowi „przedmioty handlowe”, „komercyjne oprogramowanie komputerowe” i/lub „dokumentację oprogramowania komputerowego”. Zgodnie z DFARS, punkt 227.7202, oraz FAR, punkt 12.212, i w maksymalnym zakresie wymaganym przez prawo federalne Stanów Zjednoczonych, minimalne ograniczone prawa, zgodnie z FAR, punkt 52.227-19 (lub dowolnym późniejszym przepisie wydanym przez agencję), wszelkie wykorzystanie, modyfikacje, reprodukcje, publikacje, pokazy, upublicznienie i rozpowszechnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych lub dla niego będzie podlegać wyłącznie niniejszej Umowie i będzie zabronione, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych przez Umowę.