BATTLEFIELD HEROES

TOEGANGS- EN LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Laatst bijgewerkt: 18 maart 2009

Deze toegangs- en licentieovereenkomst voor eindgebruikers van online games ('EUALA') is een overeenkomst tussen u en Electronic Arts Inc. ('EA' of 'wij' of 'ons' of 'onze') inzake het online spel Battlefield Heroes™ van EA (het 'spel' of de 'game').

DOOR OP DE KNOP 'ACCEPTEREN' TE KLIKKEN, GAAT U AKKOORD MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE IN DEZE EUALA UITEEN WORDEN GEZET. DOOR OP DE KNOP 'WEIGEREN' TE KLIKKEN, WIJST U HET AANBOD VAN EA AF, IN WELK GEVAL U DE SOFTWARE NIET MAG INSTALLEREN OF GEBRUIKEN (ZOALS HIERONDER WORDT GEDEFINIEERD). TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN IN EEN SCHRIFTELIJK RETOURNERINGSBELEID RESTITUEERT EA DE SOFTWARE NIET, VOORAL NIET ALS ER GEEN BEDRAG AAN EA IS BETAALD.

INDIEN U DE SOFTWARE INSTALLEERT, GAAN WIJ ER BIJ ELK GEBRUIK VAN DE SOFTWARE (MET INBEGRIP VAN UPDATES, UPGRADES OF UITBREIDINGEN DIE GEHEEL NAAR EIGEN GOEDVINDEN VAN EA OP GEZETTE TIJDEN KUNNEN WORDEN GEÏMPLEMENTEERD) VAN UIT DAT U AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EUALA (MET INBEGRIP VAN WIJZIGINGEN OF UPDATES ZOALS DIE OP GEZETTE TIJDEN KUNNEN ZIJN GEÏMPLEMENTEERD).

1. Toepassing van deze EUALA en toegang tot de software

Deze EUALA heeft betrekking op het gebruik van spelclientsoftware, updates, upgrades en uitbreidingen die de spelclientsoftware van EA vervangen of aanvullen en alle gerelateerde documentatie die niet wordt gedistribueerd met een aparte licentie (samen de 'software').

Deze EUALA geeft u niet het recht om heruitgaven of vervangingen van de software te verkrijgen; verder zijn EA en andere dienstverleners die het spel kunnen verzorgen ('exploitanten') niet verplicht om software-updates, -upgrades of -uitbreidingen voor onbepaalde tijd te leveren, het spel of de software voor onbepaalde tijd te verzorgen of de ondersteuning voor het spel of de software voor onbepaalde tijd voort te zetten. Indien EA software-updates, upgrades of andere wijzigingen in de software implementeert, verklaart dat u de software mogelijk moet installeren of patchen om de gameplay voort te zetten, op een geheel door EA te bepalen wijze.

Om toegang tot de software te krijgen, moet u (a) de software via wettelijke middelen hebben verkregen (op dvd-rom, cd-rom of andere fysieke media, of via een online download), (b) de software op uw computer hebben geïnstalleerd en (c) akkoord zijn gegaan met deze EUALA.

Het spel is alleen online speelbaar. Om te spelen, dient u te allen tijde over toegang tot internet (wordt niet door EA geleverd) te beschikken. De software alleen biedt u niet het recht om het spel te spelen. U bent verantwoordelijk voor alle belastingen en kosten voor het verkrijgen van de hardware, software of andere producten of diensten die nodig zijn om het spel te spelen. Om het spel te spelen, moet u mogelijk een aparte overeenkomst met EA of een exploitant aangaan, die mogelijk aanvullende voorwaarden bevat, waaronder dienstvoorwaarden, een privacybeleid en/of een gedragscode. U moet mogelijk aanvullende kosten betalen of credits/punten aankopen, een abonnement nemen op een online dienst en aanvullende gegevens verstrekken om een account (een 'account') bij EA en/of een exploitant aan te maken. Accounts zijn mogelijk alleen beschikbaar voor meerderjarigen en, uitsluitend onder toezicht van dergelijke personen, hun minderjarige kinderen. Indien u minderjarig bent, moeten uw ouders, voogden of wettelijke verzorgers de registratieprocedure doorlopen. Hierbij dragen zij de volledige verantwoordelijkheid voor de verplichtingen die in deze EUALA uiteen worden gezet.

Deze EUALA kan te allen tijde door EA worden gewijzigd. U kunt de EUALA te allen tijde weergeven door de betreffende internetsite voor het spel te bezoeken. Wij informeren u mogelijk over wijzigingen: a) voordat u het spel gaat spelen en/of b) via een specifieke kennisgeving op de betreffende internetsite voor het spel. Alle wijzigingen worden dertig (30) dagen na kennisgeving van kracht. U verklaart in ieder geval dat u de website en deze EUALA periodiek zult doornemen om vertrouwd te raken met wijzigingen die mogelijk worden aangebracht. Indien u niet akkoord gaat met toekomstige wijzigingen in deze EUALA, of deze EUALA niet langer kunt naleven, dient u het gebruik van de software en het spel te staken. U kunt deze EUALA beëindigen in overeenstemming met Sectie 5. Indien u het gebruik van de software en het spel voortzet na een wijziging in de EUALA, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.

2. Toekenning licentie en gebruiksvoorwaarden.

A. Toekenning.

U erkent dat EA de eigenaar is van de software en het spel, en dat de software en het spel worden beschermd door wetten op het gebied van auteursrecht, handelsmerken, intellectuele-eigendomsrechten en alle andere eigendomsrechten.

Krachtens de voorwaarden van deze EUALA verleent EA u een persoonlijke, niet-exclusieve licentie voor de installatie en het gebruik van de software en het spelen van het spel, uitsluitend voor persoonlijke doeleinden, zoals in deze EUALA en de begeleidende documentatie uiteen wordt gezet. De rechten die u verwerft, zijn afhankelijk van de naleving van deze EUALA. Alle vormen van commercieel gebruik zijn uitdrukkelijk verboden.

De voorwaarden van deze EUALA en de licentie voor het gebruik van de software en het spel die onder de EUALA vallen, treden in werking op de datum waarop u de software gaat installeren of anderszins gaat gebruiken, en verlopen zoals uiteen wordt gezet in Sectie 5.

Het is uitdrukkelijk verboden om de software of de rechten op het gebruik van de software te vermenigvuldigen, te sublicenseren, uit te zenden, aan te passen, te bewerken, te huren, te verhuren, te leasen, te verspreiden of anderszins in de openbaarheid te brengen (denk hierbij met name aan de verhuur van de software via spelruimten op internet of cybercafés), tenzij EA u hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven of dit wordt vereist door het toepasselijke recht.

Het is verboden om de papieren verpakking of documentatie die bij de opnamemedia van de software worden geleverd geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, tenzij EA u hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.

B. Voorbehouding van rechten en beperkingen.

Deze software wordt gelicenseerd, niet verkocht. U heeft een licentie voor de software verkregen en uw rechten vallen onder deze overeenkomst. Behoudens zoals uitdrukkelijk in deze licentie wordt vermeld, behoudt EA alle rechten op en belangen in de software en het spel dat u met de software speelt (met inbegrip van alle personages, verhaallijnen, afbeeldingen, foto's, animaties, video's, muziek, tekst en virtuele eigendommen in het spel) en alle bijbehorende auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten. De licentie die krachtens deze EUALA wordt verstrekt, is beperkt tot de intellectuele-eigendomsrechten van EA en de licentiehouders op de software, zoals die vereist zijn voor het gebruik van de software en het spelen van het spel zoals dat krachtens deze EUALA wordt toegestaan, en heeft geen betrekking op rechten op andere octrooien of intellectuele eigendommen. Deze EUALA verleent geen rechten voor merken of diensten die zijn gerelateerd aan de software of het spel.

Behoudens in die mate waarin het toepasselijk recht dit toestaat, mag u de software op geen enkele wijze decompileren, disassembleren of ontleden. U mag geen code extraheren uit (een deel van) de software, of derden toestemming verlenen om dergelijke bewerkingen in de software (proberen) uit te voeren. U mag kennisgevingen inzake productidentificatie en auteursrechten of andere kennisgevingen inzake intellectueel eigendom in de software niet verwijderen, wijzigen of verbergen.

Het is ten strengste verboden om de software te gebruiken om verbinding te maken met, of het spel of een reproductie daarvan te spelen op servers die niet door EA of een exploitant worden erkend ('grey shards' en dergelijke). Daarnaast mag u dergelijke servers niet emuleren of beheren, noch mag u derden hierbij helpen.

Het is tevens ten strengste verboden om software van derden of andere apparaten te gebruiken om de software op wat voor manier dan ook te wijzigen, het spelverkeer of communicatie te onderscheppen of te scannen, de speelwijze te veranderen, op een abnormale manier te spelen, of op een manier te spelen die de juiste werking van het spel kan schaden. Dergelijke software van derden of apparaten omvatten onder andere 'invoegtoepassingen', 'hacks', 'cheats', 'trainers' en 'mods'. De machtigingen die u in overeenstemming met deze EUALA worden verleend, mogen onder geen beding worden gebruikt om derden toegang te verlenen tot het spel, ook niet via serveremulators of gelijksoortige apparatuur. U verklaart dat EA of een exploitant het geheugen of de vaste schijf van uw computer te allen tijde met of zonder voorafgaande kennisgeving mag scannen om dergelijke niet-toegestane programma's of apparaten van derden te detecteren of te lokaliseren, voor zover dat door het toepasselijk recht wordt toegestaan. Verder mag u de software niet zodanig gebruiken, dat de infrastructuur van EA of een exploitant op onredelijke of buitenproportionele wijze wordt belast.

C. Geen rechten op resultaat of gebruik van software of op in-game content.

Deze EUALA verleent u een eenvoudige licentie op het gebruik van de software en het spelen van het spel. U heeft geen rechten op of in het spel of de content.

U verklaart uitdrukkelijk dat alle personages die tijdens het spel worden aangemaakt en dat alle voorwerpen of attributen die tijdens het spel worden verkregen en ontwikkeld integraal deel uitmaken van het spel en uitsluitend eigendom blijven van EA. U verklaart verder dat de software zonder beperking het volgende bevat: (i) graphics, geluidseffecten, muziek, visuele animaties en tekst (vanaf hier 'content') waarop u geen eigendomsrechten en intellectuele-eigendomsrechten heeft, en (ii) andere content, waaronder bijdragen van andere gebruikers van het spel.

Indien u volgens het toepasselijke recht bepaalde auteursrechten heeft op content die u tijdens het gebruik van de software en/of het spel heeft aangemaakt, draagt u alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op dergelijke content over aan EA. Indien een dergelijke overdracht niet mogelijk is, verleent u EA onmiddellijk na aanmaak alle volledige, exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde en overdraagbare rechten op het gebruik van alle content die u met de software en/of het spel heeft aangemaakt. Deze rechten op het gebruik van de content hebben betrekking op alle bekende gebruiksvormen en omvatten zonder beperking de rechten om de content te kopiëren, te vermenigvuldigen, te wijzigen, te bewerken, aan te passen, te verwerken en te vertalen, de rechten om de content aan derden te licenseren en te sublicenseren en de rechten om de content via lease, verhuur of anderszins op de markt te brengen.

U erkent en verklaart dat u niet het recht heeft om content (met inbegrip van content die door uzelf of andere gebruikers is gegenereerd), personages/avatars, voorwerpen, items of componenten van de software of het spel kosteloos of tegen betaling aan anderen te verkopen, te veilen, weg te geven of anderszins beschikbaar te stellen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door EA. Alle voorgaande handelingen, met name handelingen die via online veilingen, forums of chatruimten worden uitgevoerd, zijn daarom strijdig met de voorwaarden van deze EUALA. U erkent dat het zonder toestemming verhandelen of anderszins verspreiden van spelcontent niet alleen een overtreding is van de voorwaarden van deze EUALA (hetgeen EA het recht geeft om deze EUALA en uw licentie voor het gebruik van de software en het spelen van het spel te beëindigen), maar tevens afbreuk doet aan het imago van EA en dat van het spel. EA behoudt daarom het recht voor om, voor zover dat door het toepasselijke recht wordt toegestaan, een maximale schadevergoeding te eisen.

3. Gebruik van technologie voor het beheer van digitale rechten

De software wordt verspreid behoudens het recht van EA om gebruik te maken van technologie voor toegangscontrole en kopieerbeveiliging ('beheer van digitale rechten'). Bij gebruik kan het beheer van digitale rechten de mogelijkheid om kopieën van de software te installeren en/of te maken, beïnvloeden of beperken. Daarnaast moeten er mogelijk aanvullende bestanden of hulpmiddelen op uw computer worden geïnstalleerd of geplaatst die permanent op uw computer moeten worden opgeslagen, ongeacht of de software wordt gebruikt of inmiddels is verwijderd. Voor meer informatie over het beheer van digitale rechten dat mogelijk op deze software van toepassing is, neemt u de aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden door die de distributie van de software vergezellen. Deze EUALA wordt onmiddellijk beëindigd indien u probeert om het beheer van digitale rechten dat met betrekking tot de software wordt gebruikt te omzeilen.

4. Respectering van privacy en toestemming voor gebruik van gegevens.

Om de levering van updates, upgrades of uitbreidingen voor de software, dynamisch verzorgde content, productondersteuning en andere diensten (met inbegrip van online speelmogelijkheden) mogelijk te maken, verklaart u dat EA en externe partijen (met inbegrip van eventuele exploitanten) die in verband met deze software door EA erkende diensten leveren ('gerelateerde partijen'), technische en gerelateerde gegevens die naar uw computer, toepassingssoftware en randapparatuur kunnen worden herleid (met inbegrip van een Internet Protocol-adres) mogen vergaren, gebruiken, opslaan en verzenden. Om onze producten en diensten te verbeteren, kunnen EA en de gerelateerde partijen deze gegevens ook in een samengevoegde vorm gebruiken die niet naar u persoonlijk kan worden herleid. Wij delen hiertoe mogelijk anonieme gegevens in samengevoegde vorm met onze dienstverleners.

Door akkoord te gaan met deze EUALA, geeft u EA uitdrukkelijk toestemming om de aan EA verstrekte gegevens te gebruiken en door te sturen naar haar dochtermaatschappijen en licentiehouders, bedrijven die zijn gelieerd aan de groep en handelspartners. U verklaart dat EA door haar opgeslagen gegevens kan gebruiken om op gezette tijden contact met u op te nemen. EA verklaart dat de informatie of gegevens die EA in relatie met de software en het spel heeft vergaard of gebruikt worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van EA, dat toegankelijk is op de internetsite voor het spel of via www.ea.com / privacy.ea.com. In bepaalde rechtsgebieden kunnen extra voorwaarden op u van toepassing zijn.

Indien u het spel speelt via een account bij een exploitant of een andere gerelateerde partij, dient u tevens het van toepassing zijnde privacybeleid van die gerelateerde partij te raadplegen voor eventuele aanvullende voorwaarden.

U verklaart verder dat EA en gerelateerde partijen juridisch belang hebben bij de controle op het gebruik van de software tijdens het spelen van het spel. U erkent dat uw privacy inzake communicatie en informatie in het spel of met betrekking tot toegang tot aanvullende diensten via het gebruik van de software (met inbegrip van, maar niet beperkt tot chatruimten of gelijksoortige functies) niet is gegarandeerd. EA kan tevens statistische gegevens inzake de gameplay (waaronder scores, plaatsen in klassementen en trofeeën) vergaren, gebruiken, opslaan, verzenden en openbaar weergeven, of de identiteit van content vaststellen die door u is aangemaakt en met andere spelers wordt gedeeld.

EA behoudt het recht voor om informatie te controleren en op te slaan die u met de software verzendt of ontvangt. Hieronder valt tevens het bewaren van een kopie van die informatie na staking van het gebruik van de software of het spel. Deze informatie wordt door EA verzameld om gebruikers beter te leren kennen en te bedienen, met name met betrekking tot de levering van diensten die zijn gekoppeld aan het spel. Informatie die over u wordt verzameld via het gebruik van de software omvat onder andere uw naam, uw leeftijd en uw contactgegevens, met inbegrip van uw e-mailadres, uw systeemconfiguratie, uw speeltijd, uitgevoerde microtransacties en andere gegevens die op gezette tijden worden verzameld.

5. Beëindiging van de overeenkomst

Deze EUALA blijft van kracht totdat de licentie wordt beëindigd.

EA kan deze EUALA onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen indien u de voorwaarden van deze EUALA niet naleeft of op andere wijze schendt, inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van derden, de openbare orde en zeden duidelijk in gevaar brengt, zoals dat door ons volledig naar eigen goedvinden wordt bepaald, of indien EA de persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt tijdens het spel of andere activiteiten die gerelateerd zijn aan de software niet kan verifiëren of staven. Wij kunnen tevens besluiten om deze EUALA te beëindigen indien de exploitatie van het spel zelf wordt beëindigd.

U kunt deze EUALA te allen tijde beëindigen door EA of andere van toepassing zijnde exploitanten schriftelijk of via andere middelen die door EA of een exploitant voor dergelijke doeleinden kunnen worden geïmplementeerd op de hoogte te stellen.

Direct na beëindiging moet u al het gebruik van de software staken en alle exemplaren van de software die in uw bezit zijn of onder uw controle staan, vernietigen. U verklaart dat de beëindiging van deze EUALA of permanente verwijdering van de software uw account en in-game attributen of in-game content onbruikbaar kan maken, waarvoor u EA op geen enkele wijze aansprakelijk zult stellen.

Beëindiging beperkt geen andere rechten of rechtsmiddelen (op basis van de wet of billijkheid). De secties 8, 9 en 10 t/m 17 van deze EUALA gelden tevens na het (om wat voor reden dan ook) beëindigen of verlopen van deze EUALA.

6. Garanties

Deze sectie dient te worden gelezen als zijnde onderhevig aan Sectie 7 en 8.

A. Geen garantie op werking software of gameplay.

U verklaart dat EA vanwege de complexiteit van computertechnologie, de aard van online games op zich en het feit dat deze over een wereldwijd communicatienetwerk worden gespeeld dat niet binnen de invloedssfeer van EA valt, niet kan en zal garanderen dat de software, het spel en updates, upgrades of uitbreidingen van de software permanent of zonder onderbrekingen op uw computer zullen draaien. EA is niet aansprakelijk voor vertragingen of moeilijkheden, vooral niet van technische aard, die te wijten zijn aan omstandigheden waarop zij geen invloed heeft.

B. Beperkt verhaalmiddel voor defecten

Bij defecten in de software of de opnamemedia waarop deze is geregistreerd, is uw enige verhaalmiddel een vervangende kopie van de software. U kunt volgens het van toepassing zijnde plaatselijke recht, dat per rechtsgebied kan verschillen, tevens andere rechten hebben.

7. Vrijwaring van garanties.

VOOR ZOVER DIT DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT WORDT TOEGESTAAN, WORDEN DE SOFTWARE, HET SPEL EN ALLE ANDERE DIENSTEN VAN EA IN DE FEITELIJKE STAAT GELEVERD, MET ALLE BIJBEHORENDE FOUTEN EN ZONDER ENIGERLEI GARANTIE. GEBRUIK IS VOLLEDIG VOOR EIGEN RISICO. ALLE RISICO'S MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES ZIJN VOOR U. EA EN HAAR LICENTIEHOUDERS GEVEN GEEN UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VOOR DE VERKOOPBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN EN (EVENTUELE) GARANTIES VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK, HANDELSPRAKTIJKEN OF HET VERLOOP VAN DE TRANSACTIE, EN WIJZEN DEZE GARANTIES HIERBIJ AF. EA GARANDEERT NIET DAT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET SPEL NIET WORDT VERSTOORD; DAT DE SOFTWARE OF HET SPEL AAN UW BEHOEFTEN VOLDOET; DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE OF HET SPEL NIET WORDT ONDERBROKEN OF VIRUSVRIJ/FOUTVRIJ IS, OF DAT DE SOFTWARE COMPATIBLE IS MET SOFTWARE VAN DERDEN, OF DAT FOUTEN IN DE SOFTWARE OF HET SPEL WORDEN GECORRIGEERD. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE ADVIEZEN VAN EA, EEN EXPLOITANT OF EEN ERKENDE VERTEGENWOORDIGER LEIDEN NIET TOT EEN GARANTIE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN CONSUMENTEN NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET (GEHEEL) OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

8. Beperking van aansprakelijkheid.

VOOR ZOVER DIT DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT WORDT TOEGESTAAN, IS EA ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK VOOR PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, GEDORVEN WINSTEN, KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN OF ALLE ANDERE VORMEN VAN INDIRECTE SCHADE, SPECIALE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF STRAFRECHTELIJK VASTGESTELDE SCHADE DOOR HANDELINGEN GERELATEERD AAN DE EULA, DE SOFTWARE OF HET SPEL, OF EEN EN ANDER NU GEBASEERD IS OP EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), EEN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF EA IS GEÏNFORMEERD OVER DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE. EA IS JEGENS U NIET AANSPRAKELIJK VOOR HANDELINGEN OF OMISSIES VAN EXPLOITANTEN, TENZIJ DIT WORDT VEREIST DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL, FRAUDULEUZE VOORSTELLINGEN VAN ZAKEN, BEPAALDE OPZETTELIJKE EN NALATIGE HANDELINGEN, SCHENDING VAN SPECIFIEKE WETTEN OF DE BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID MOGELIJK NIET (GEHEEL) OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EA VOOR ALLE SCHADE STREKT (BEHOUDENS ZOALS WORDT VEREIST DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT) IN GEEN GEVAL VERDER DAN HET BETAALDE BEDRAG VOOR DE SOFTWARE.

9. Vrijwaring.

DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, VERKLAART U EA, HAAR WERKNEMERS EN HAAR DIRECTEURS BIJ DEZE TE VRIJWAREN VAN CLAIMS, AANSPRAKELIJKHEID, VERLIEZEN, ONHERSTELBARE SCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN (MET INBEGRIP VAN ALLE IN REDELIJKHEID GEMAAKTE KOSTEN VOOR EEN ADVOCAAT) VOOR REKENING VAN EA VOORTVLOEIENDE UIT OF DOOR UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET SPEL.

Diversen

10. Naleving van de wet.

U dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde wetten inzake het gebruik van de software en het spel.

11. Voorlopige voorziening.

U verklaart dat inbreuk op deze EUALA onherstelbare schade aan EA kan veroorzaken waarvoor een geldelijke schadevergoeding geen doeltreffend rechtsmiddel zou zijn, en dat EA in een dergelijk geval gerechtigd is om naast mogelijke andere rechtsmiddelen krachtens deze licentie of de wet andere billijke voorzieningen te treffen.

12. Bepalend recht en oplossing van geschillen.

Deze EUALA wordt beoordeeld naar en geïnterpreteerd volgens het recht van de staat Californië (zonder inachtneming van conflicten of de keuze van rechtsbeginselen) zoals dat wordt toegepast op overeenkomsten die volledig in Californië worden aangegaan en uitgevoerd door inwoners van Californië. Tenzij EA hiervan voor de betreffende situatie uitdrukkelijk schriftelijk afstand heeft gedaan en behoudens tegenstrijdigheden met het plaatselijke recht zijn voor rechtshandelingen met betrekking tot het onderwerp in deze uitsluitend bevoegd het gerechtshof van de staat Californië en de federale gerechtshoven, met binnen hun rechtsgebied de hoofdvestiging van EA, en vinden deze handelingen ook in de arrondissementen van deze gerechtshoven plaats. Beide partijen geven toestemming voor de rechtsbevoegdheid van deze gerechtshoven en verklaren dat processen kunnen worden betekend volgens de bepalingen in deze EULA voor het uitreiken van kennisgevingen of op een andere wijze die door het recht van Californië of het federale recht is toegestaan. De partijen komen overeen dat de UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Wenen, 1980) niet van toepassing is op deze EUALA of geschillen of transacties voortvloeiende uit deze EUALA.

Beide partijen verklaren dat ze vóór het aanspannen van een gerechtelijke procedure eerst zullen proberen om geschillen te goeder trouw en schriftelijk op te lossen via onderhandelingen van maximaal 30 dagen, tenzij een voorlopige voorziening is vereist om onherstelbare schade aan een der partijen te voorkomen. In het geval van EA verstuurt u deze correspondentie via de post of koerier naar 209, Redwood Shores Parkway, Redwood Shores, California 94065, United States of America. U verklaart dat EA correspondentie naar het laatste e-mailadres mag verzenden dat u bij ons of een exploitant heeft geregistreerd, en dat een bewijs van verzending door EA naar dit e-mailadres gelijkstaat aan een bewijs van aflevering.

13. Export.

U verklaart u te houden aan het Amerikaanse recht en ander toepasselijk recht op het gebied van exportbeperking. U verklaart de software niet zonder de vereiste toestemming van de overheid naar inwoners van het buitenland of nationale bestemmingen te verzenden indien dit door genoemde wetten wordt verboden en u verklaart u te houden aan de instructies van diezelfde overheid die bij deze toestemming worden gegeven. U verklaart dat het EA volgens het toepasselijk recht niet verboden is om zaken met u te doen.

14. Rechthebbende derden.

Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in deze EUALA verklaart u dat de licentiehouders van EA en eventuele exploitanten in deze EUALA rechthebbende derden zijn die het recht hebben om bij inbreuken op deze EUALA een directe procedure tegen u aan te spannen, voor zover dat nodig is om hun respectievelijke rechten in en op de software of het spel uit te oefenen.

15. Volledige overeenkomst

Deze EUALA is de gehele overeenkomst tussen u en EA met betrekking tot de software en vervangt alle eerdere of gelijktijdige uitdrukkelijke en impliciete afspraken met betrekking tot dit onderwerp, tenzij in deze EUALA uitdrukkelijk anders is bepaald. Amendementen van of wijzigingen in deze EUALA zullen alleen bindend zijn indien deze op schrift zijn gesteld en ondertekend zijn door EA. Geen van de exploitanten, distributeurs of agenten van EA, hun respectievelijke werknemers of de werknemers van EA is gemachtigd om deze EUALA te wijzigen of aan te vullen.

MET NAME GELDT DAT NIETS IN DEZE OVEREENKOMST MAG WORDEN VERVANGEN OF ONGELDIG WORDEN GEMAAKT DOOR DIENSTVOORWAARDEN VAN EEN EXPLOITANT VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET SPELEN VAN HET SPEL.

16. Scheidbaarheid en blijvende geldigheid.

Als een bepaling in deze EUALA volgens het toepasselijk recht onwettig of onuitvoerbaar wordt verklaard, wordt het resterende deel van de bepaling gewijzigd om het doel van de oorspronkelijke voorwaarde zo dicht mogelijk te benaderen en blijven alle andere bepalingen van deze EUALA volledig van kracht.

17. Geen afstandsverklaring.

Het niet of vertraagd uitoefenen van rechten in deze wordt niet beschouwd als een afstandsverklaring van deze EUALA, noch sluit de eenmalige of gedeeltelijke uitoefening van rechten verdere uitoefening van rechten uit. Bij tegenstrijdigheden tussen deze EUALA en toepasselijke koopvoorwaarden of andere voorwaarden valt de relatie tussen u en EA onder de voorwaarden van deze EUALA.

18. Beperkte rechten Amerikaanse overheid.

Deze bepaling geldt als de overheid eindgebruiker is. De software die in verband met deze EUALA wordt geleverd, is volledig ontwikkeld met private gelden, zoals gedefinieerd in FAR-sectie 2.101, DFARS-sectie 252.227-7014(a)(1) en DFARS-sectie 252.227-7015 (of equivalente regelgeving of daaropvolgende regelgeving van instellingen) en wordt geleverd als “commercial items”, “commercial computer software” en/of “commercial computer software documentation”. In overeenstemming met DFARS-sectie 227.7202 en FAR-sectie 12.212 en voor zover dit wordt vereist door het Amerikaanse federale recht vallen de minimale beperkte rechten zoals uiteengezet in FAR-sectie 52.227-19 (of equivalente regelgeving of daaropvolgende regelgeving van instellingen), alle vormen van gebruik en alle wijzigingen, reproducties, uitgaven, uitvoeringen, tentoonstellingen, openbaarmakingen en verspreidingen van de software door of voor de Amerikaanse overheid uitsluitend onder deze EUALA en zijn deze verboden, behoudens zoals door deze EUALA uitdrukkelijk wordt toegestaan.