ஜ۩۞۩ஜ★ WAKE ★ஜ۩۞۩ஜ Fangroup™

The Fangroup for all the love island ★Wake★
Für alle die Wake lieben ! ☢☢☢
Pour tous ceux qui aiment Wake !

★۩▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬★▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬۩★
History of wake :
Die Geschichte um Wake :
L'histoire de Wake :
★۩▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬۩★


Born on, 16.08.2002 / BF1942 onlinedemo
Entstanden am, 20.09.2002 / in der BF1942 onlinedemo
causés à la, 16.08.2002 / BF1942 onlinedemo

★۩▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬۩★
Wake Island in / Battlefield 1942
Wake Island in / Battlefield 2
Wake Island in / Battlefield 2142
Wake Island in /Battlefield 1943
Wake Island in / Battlefield 3
Wake Island in /Battlefield Heroes !NEW!


★۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬★▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬۩★

The Trailer : Heroes !
http://www.youtube.com/watch?v=KIur8BY7oLg&feature=relmfu

The Trailer : 1942
http://www.youtube.com/watch?v=hLyqJHaG2MY

The Trailer : 1943
http://www.youtube.com/watch?v=K36sYJsW7rA

A Trailer : > BF1942 Desert Combat "MOD"- Wake Island
http://www.youtube.com/watch?v=EiN90ualcu0

★۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬★▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬۩★

(1942 online DEMO) - Wake only, TIP !!
Relay fast install !!

★۩▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬۩★

The trailer : http://www.youtube.com/watch?v=hLyqJHaG2MY

The download : http://www.gamefront.com/files/610445/bf1942_mp_demo.exe

Made of Player: [WARLORD]™

Group Stats

 
  • 56 members56
  • 0 Friends in Group0
  • Founded 20 Jul 201120 Jul 2011
You are not logged in

Invite your Friends

Copy and send this link your friends!
 

Score

# Soldier Score
1
 
 
 
54,067,262
2
 
 
 
29,842,830
3
 
 
 
17,583,073
4
 
 
 
12,789,824
5
 
 
 
12,601,816
6
 
 
 
9,645,490
7
 
 
 
7,399,879
8
 
 
 
6,143,632
9
 
 
 
4,258,080
10
 
 
 
3,781,311
11
 
 
 
3,734,856
12
 
 
 
3,691,094
13
 
 
 
3,613,160
14
 
 
 
3,387,017
15
 
 
 
3,211,419
16
 
 
 
3,168,640
17
 
 
 
3,107,826
18
 
 
 
3,107,500
19
 
 
 
2,793,305
20
 
 
 
2,757,052
21
 
 
 
2,585,415
22
 
 
 
2,579,462
23
 
 
 
2,571,541
24
 
 
 
2,537,244
25
 
 
 
2,498,377
26
 
 
 
2,441,293
27
 
 
 
2,396,994
28
 
 
 
2,382,852
29
 
 
 
2,381,325
30
 
 
 
2,348,515
31
 
 
 
2,279,076
32
 
 
 
2,258,003
33
 
 
 
2,208,943
34
 
 
 
2,093,898
35
 
 
 
2,089,703
36
 
 
 
2,067,263
37
 
 
 
2,057,785
38
 
 
 
2,014,073
39
 
 
 
1,867,180
40
 
 
 
1,832,843
41
 
 
 
1,827,866
42
 
 
 
1,784,778
43
 
 
 
1,779,610
44
 
 
 
1,761,248
45
 
 
 
1,727,701
46
 
 
 
1,678,079
47
 
 
 
1,526,367
48
 
 
 
1,526,276
49
 
 
 
1,491,799
50
 
 
 
1,486,658
51
 
 
 
1,432,705
52
 
 
 
1,421,119
53
 
 
 
1,419,946
54
 
 
 
1,349,339
55
 
 
 
1,339,963
56
 
 
 
1,338,101
57
 
 
 
1,308,835
58
 
 
 
1,301,653
59
 
 
 
1,272,067
60
 
 
 
1,247,543
61
 
 
 
1,184,414
62
 
 
 
1,182,232
63
 
 
 
1,173,474
64
 
 
 
1,172,675
65
 
 
 
1,154,079
66
 
 
 
1,113,843
67
 
 
 
1,100,433
68
 
 
 
1,036,037
69
 
 
 
1,035,873
70
 
 
 
1,026,620
71
 
 
 
1,007,098
72
 
 
 
1,002,869
73
 
 
 
969,956
74
 
 
 
949,383
75
 
 
 
915,547
76
 
 
 
909,443
77
 
 
 
907,410
78
 
 
 
900,030
79
 
 
 
878,580
80
 
 
 
827,388
81
 
 
 
813,163
82
 
 
 
772,684
83
 
 
 
750,444
84
 
 
 
745,948
85
 
 
 
733,245
86
 
 
 
732,290
87
 
 
 
723,197
88
 
 
 
721,707
89
 
 
 
720,690
90
 
 
 
693,358
91
 
 
 
692,117
92
 
 
 
675,847
93
 
 
 
655,305
94
 
 
 
635,955
95
 
 
 
635,595
96
 
 
 
635,255
97
 
 
 
626,899
98
 
 
 
622,696
99
 
 
 
622,386
100
 
 
 
617,489
101
 
 
 
605,257
102
 
 
 
592,101
103
 
 
 
584,735
104
 
 
 
579,909
105
 
 
 
572,449
106
 
 
 
569,577
107
 
 
 
562,464
108
 
 
 
558,473
109
 
 
 
557,842
110
 
 
 
553,696
111
 
 
 
551,338
112
 
 
 
544,644
113
 
 
 
532,215
114
 
 
 
529,331
115
 
 
 
528,812
116
 
 
 
522,227
117
 
 
 
508,428
118
 
 
 
505,748
119
 
 
 
505,486
120
 
 
 
501,544
121
 
 
 
498,671
122
 
 
 
493,611
123
 
 
 
481,316
124
 
 
 
476,846
125
 
 
 
445,907
126
 
 
 
435,381
127
 
 
 
435,075
128
 
 
 
430,620
129
 
 
 
420,586
130
 
 
 
405,575
131
 
 
 
396,564
132
 
 
 
393,764
133
 
 
 
392,747
134
 
 
 
387,260
135
 
 
 
386,053
136
 
 
 
379,183
137
 
 
 
368,860
138
 
 
 
361,452
139
 
 
 
359,671
140
 
 
 
358,667
141
 
 
 
355,536
142
 
 
 
352,032
143
 
 
 
335,569
144
 
 
 
324,850
145
 
 
 
323,088
146
 
 
 
321,399
147
 
 
 
317,543
148
 
 
 
307,522
149
 
 
 
306,698
150
 
 
 
305,723
151
 
 
 
283,538
152
 
 
 
280,883
153
 
 
 
275,804
154
 
 
 
264,825
155
 
 
 
258,325
156
 
 
 
256,922
157
 
 
 
256,582
158
 
 
 
256,049
159
 
 
 
247,606
160
 
 
 
246,700
161
 
 
 
246,030
162
 
 
 
240,388
163
 
 
 
239,367
164
 
 
 
238,030
165
 
 
 
235,324
166
 
 
 
235,217
167
 
 
 
223,823
168
 
 
 
223,482
169
 
 
 
222,232
170
 
 
 
222,188
171
 
 
 
221,012
172
 
 
 
214,665
173
 
 
 
214,578
174
 
 
 
213,736
175
 
 
 
202,771
176
 
 
 
200,477
177
 
 
 
199,924
178
 
 
 
198,875
179
 
 
 
192,693
180
 
 
 
192,015
181
 
 
 
191,420
182
 
 
 
185,792
183
 
 
 
184,845
184
 
 
 
181,480
185
 
 
 
180,895
186
 
 
 
176,192
187
 
 
 
172,755
188
 
 
 
171,547
189
 
 
 
170,971
190
 
 
 
167,808
191
 
 
 
167,412
192
 
 
 
166,119
193
 
 
 
164,908
194
 
 
 
162,994
195
 
 
 
162,410
196
 
 
 
158,045
197
 
 
 
157,017
198
 
 
 
156,611
199
 
 
 
155,828
200
 
 
 
155,272
X
Add this person to your friends list
Remove this person from your friends list
/en/ajax/checkFriendStatus
/en/ajax/friend