ஜ۩۞۩ஜ★ WAKE ★ஜ۩۞۩ஜ Fangroup™

The Fangroup for all the love island ★Wake★
Für alle die Wake lieben ! ☢☢☢
Pour tous ceux qui aiment Wake !

★۩▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬★▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬۩★
History of wake :
Die Geschichte um Wake :
L'histoire de Wake :
★۩▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬۩★


Born on, 16.08.2002 / BF1942 onlinedemo
Entstanden am, 20.09.2002 / in der BF1942 onlinedemo
causés à la, 16.08.2002 / BF1942 onlinedemo

★۩▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬۩★
Wake Island in / Battlefield 1942
Wake Island in / Battlefield 2
Wake Island in / Battlefield 2142
Wake Island in /Battlefield 1943
Wake Island in / Battlefield 3
Wake Island in /Battlefield Heroes !NEW!


★۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬★▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬۩★

The Trailer : Heroes !
http://www.youtube.com/watch?v=KIur8BY7oLg&feature=relmfu

The Trailer : 1942
http://www.youtube.com/watch?v=hLyqJHaG2MY

The Trailer : 1943
http://www.youtube.com/watch?v=K36sYJsW7rA

A Trailer : > BF1942 Desert Combat "MOD"- Wake Island
http://www.youtube.com/watch?v=EiN90ualcu0

★۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬★▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬۩★

(1942 online DEMO) - Wake only, TIP !!
Relay fast install !!

★۩▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬۩★

The trailer : http://www.youtube.com/watch?v=hLyqJHaG2MY

The download : http://www.gamefront.com/files/610445/bf1942_mp_demo.exe

Made of Player: [WARLORD]™

Group Stats

 
  • 55 members55
  • 0 Friends in Group0
  • Founded 20 Jul 201120 Jul 2011
You are not logged in

Invite your Friends

Copy and send this link your friends!
 

Score

# Soldier Score
1
 
 
 
33,212,232
2
 
 
 
28,735,064
3
 
 
 
17,582,784
4
 
 
 
12,601,816
5
 
 
 
7,328,564
6
 
 
 
5,620,762
7
 
 
 
4,258,080
8
 
 
 
3,554,807
9
 
 
 
3,168,640
10
 
 
 
3,147,292
11
 
 
 
3,098,755
12
 
 
 
3,095,015
13
 
 
 
3,091,763
14
 
 
 
2,651,097
15
 
 
 
2,537,244
16
 
 
 
2,516,582
17
 
 
 
2,498,377
18
 
 
 
2,396,994
19
 
 
 
2,382,852
20
 
 
 
2,370,419
21
 
 
 
2,347,178
22
 
 
 
2,331,703
23
 
 
 
2,243,252
24
 
 
 
2,243,035
25
 
 
 
2,208,943
26
 
 
 
2,186,755
27
 
 
 
2,067,263
28
 
 
 
2,001,445
29
 
 
 
1,917,435
30
 
 
 
1,832,843
31
 
 
 
1,797,548
32
 
 
 
1,784,778
33
 
 
 
1,779,610
34
 
 
 
1,738,935
35
 
 
 
1,727,701
36
 
 
 
1,672,017
37
 
 
 
1,540,038
38
 
 
 
1,526,276
39
 
 
 
1,519,422
40
 
 
 
1,491,799
41
 
 
 
1,473,576
42
 
 
 
1,421,119
43
 
 
 
1,419,679
44
 
 
 
1,357,739
45
 
 
 
1,338,101
46
 
 
 
1,333,150
47
 
 
 
1,274,184
48
 
 
 
1,252,899
49
 
 
 
1,199,154
50
 
 
 
1,184,414
51
 
 
 
1,157,037
52
 
 
 
1,154,079
53
 
 
 
1,139,835
54
 
 
 
1,088,580
55
 
 
 
1,088,427
56
 
 
 
1,086,971
57
 
 
 
1,035,873
58
 
 
 
1,020,581
59
 
 
 
1,004,097
60
 
 
 
1,000,646
61
 
 
 
990,365
62
 
 
 
988,913
63
 
 
 
955,038
64
 
 
 
910,202
65
 
 
 
907,777
66
 
 
 
900,030
67
 
 
 
878,580
68
 
 
 
823,755
69
 
 
 
745,470
70
 
 
 
733,245
71
 
 
 
730,453
72
 
 
 
723,197
73
 
 
 
712,862
74
 
 
 
711,730
75
 
 
 
705,582
76
 
 
 
693,358
77
 
 
 
692,117
78
 
 
 
662,965
79
 
 
 
655,305
80
 
 
 
654,745
81
 
 
 
638,575
82
 
 
 
636,468
83
 
 
 
635,955
84
 
 
 
635,595
85
 
 
 
623,950
86
 
 
 
622,696
87
 
 
 
622,386
88
 
 
 
617,489
89
 
 
 
592,101
90
 
 
 
584,978
91
 
 
 
583,933
92
 
 
 
579,069
93
 
 
 
572,449
94
 
 
 
569,577
95
 
 
 
562,464
96
 
 
 
558,473
97
 
 
 
554,345
98
 
 
 
553,696
99
 
 
 
552,094
100
 
 
 
551,338
101
 
 
 
549,744
102
 
 
 
548,720
103
 
 
 
532,215
104
 
 
 
529,331
105
 
 
 
528,812
106
 
 
 
522,227
107
 
 
 
515,811
108
 
 
 
498,671
109
 
 
 
493,118
110
 
 
 
482,818
111
 
 
 
478,900
112
 
 
 
475,246
113
 
 
 
460,578
114
 
 
 
458,060
115
 
 
 
445,907
116
 
 
 
435,075
117
 
 
 
430,620
118
 
 
 
428,593
119
 
 
 
424,777
120
 
 
 
420,586
121
 
 
 
405,575
122
 
 
 
393,764
123
 
 
 
393,728
124
 
 
 
392,747
125
 
 
 
387,260
126
 
 
 
386,042
127
 
 
 
361,667
128
 
 
 
361,452
129
 
 
 
360,838
130
 
 
 
355,536
131
 
 
 
352,032
132
 
 
 
341,753
133
 
 
 
335,180
134
 
 
 
324,850
135
 
 
 
317,543
136
 
 
 
311,311
137
 
 
 
306,698
138
 
 
 
306,243
139
 
 
 
305,723
140
 
 
 
304,830
141
 
 
 
280,883
142
 
 
 
278,382
143
 
 
 
275,804
144
 
 
 
264,825
145
 
 
 
264,148
146
 
 
 
258,325
147
 
 
 
256,922
148
 
 
 
256,582
149
 
 
 
256,049
150
 
 
 
246,700
151
 
 
 
246,030
152
 
 
 
245,145
153
 
 
 
240,388
154
 
 
 
238,030
155
 
 
 
235,324
156
 
 
 
235,106
157
 
 
 
223,482
158
 
 
 
222,232
159
 
 
 
214,665
160
 
 
 
214,578
161
 
 
 
213,736
162
 
 
 
211,272
163
 
 
 
210,458
164
 
 
 
201,975
165
 
 
 
200,477
166
 
 
 
199,924
167
 
 
 
192,015
168
 
 
 
191,420
169
 
 
 
190,876
170
 
 
 
189,077
171
 
 
 
185,339
172
 
 
 
184,377
173
 
 
 
181,480
174
 
 
 
180,895
175
 
 
 
177,941
176
 
 
 
176,192
177
 
 
 
171,217
178
 
 
 
170,971
179
 
 
 
167,808
180
 
 
 
167,412
181
 
 
 
166,119
182
 
 
 
162,410
183
 
 
 
158,045
184
 
 
 
157,017
185
 
 
 
156,611
186
 
 
 
155,828
187
 
 
 
155,675
188
 
 
 
153,872
189
 
 
 
151,220
190
 
 
 
147,047
191
 
 
 
141,545
192
 
 
 
140,630
193
 
 
 
138,271
194
 
 
 
136,075
195
 
 
 
133,872
196
 
 
 
133,725
197
 
 
 
130,288
198
 
 
 
126,166
199
 
 
 
125,480
200
 
 
 
122,523
X
Add this person to your friends list
Remove this person from your friends list
/en/ajax/checkFriendStatus
/en/ajax/friend