ஜ۩۞۩ஜ★ WAKE ★ஜ۩۞۩ஜ Fangroup™

The Fangroup for all the love island ★Wake★
Für alle die Wake lieben ! ☢☢☢
Pour tous ceux qui aiment Wake !

★۩▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬★▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬۩★
History of wake :
Die Geschichte um Wake :
L'histoire de Wake :
★۩▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬۩★


Born on, 16.08.2002 / BF1942 onlinedemo
Entstanden am, 20.09.2002 / in der BF1942 onlinedemo
causés à la, 16.08.2002 / BF1942 onlinedemo

★۩▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬۩★
Wake Island in / Battlefield 1942
Wake Island in / Battlefield 2
Wake Island in / Battlefield 2142
Wake Island in /Battlefield 1943
Wake Island in / Battlefield 3
Wake Island in /Battlefield Heroes !NEW!


★۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬★▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬۩★

The Trailer : Heroes !
http://www.youtube.com/watch?v=KIur8BY7oLg&feature=relmfu

The Trailer : 1942
http://www.youtube.com/watch?v=hLyqJHaG2MY

The Trailer : 1943
http://www.youtube.com/watch?v=K36sYJsW7rA

A Trailer : > BF1942 Desert Combat "MOD"- Wake Island
http://www.youtube.com/watch?v=EiN90ualcu0

★۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬★▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬۩★

(1942 online DEMO) - Wake only, TIP !!
Relay fast install !!

★۩▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬۩★

The trailer : http://www.youtube.com/watch?v=hLyqJHaG2MY

The download : http://www.gamefront.com/files/610445/bf1942_mp_demo.exe

Made of Player: [WARLORD]™

Group Stats

 
  • 55 members55
  • 0 Friends in Group0
  • Founded 20 Jul 201120 Jul 2011
You are not logged in

Invite your Friends

Copy and send this link your friends!
 

Score

# Soldier Score
1
 
 
 
49,315,959
2
 
 
 
29,842,830
3
 
 
 
17,583,073
4
 
 
 
12,601,816
5
 
 
 
9,320,430
6
 
 
 
5,968,399
7
 
 
 
4,258,080
8
 
 
 
3,720,710
9
 
 
 
3,601,152
10
 
 
 
3,437,854
11
 
 
 
3,422,545
12
 
 
 
3,269,307
13
 
 
 
3,168,640
14
 
 
 
3,107,826
15
 
 
 
3,095,015
16
 
 
 
2,691,577
17
 
 
 
2,557,336
18
 
 
 
2,537,244
19
 
 
 
2,516,582
20
 
 
 
2,498,377
21
 
 
 
2,485,422
22
 
 
 
2,396,994
23
 
 
 
2,382,852
24
 
 
 
2,371,358
25
 
 
 
2,348,178
26
 
 
 
2,270,904
27
 
 
 
2,253,511
28
 
 
 
2,208,943
29
 
 
 
2,067,263
30
 
 
 
2,058,451
31
 
 
 
2,057,653
32
 
 
 
1,884,301
33
 
 
 
1,832,843
34
 
 
 
1,784,778
35
 
 
 
1,779,610
36
 
 
 
1,758,294
37
 
 
 
1,727,701
38
 
 
 
1,678,079
39
 
 
 
1,646,937
40
 
 
 
1,568,251
41
 
 
 
1,546,914
42
 
 
 
1,526,276
43
 
 
 
1,491,799
44
 
 
 
1,481,910
45
 
 
 
1,421,119
46
 
 
 
1,419,946
47
 
 
 
1,389,246
48
 
 
 
1,339,963
49
 
 
 
1,338,101
50
 
 
 
1,273,205
51
 
 
 
1,266,082
52
 
 
 
1,247,543
53
 
 
 
1,184,414
54
 
 
 
1,180,602
55
 
 
 
1,171,339
56
 
 
 
1,161,686
57
 
 
 
1,154,079
58
 
 
 
1,098,861
59
 
 
 
1,076,289
60
 
 
 
1,035,873
61
 
 
 
1,026,620
62
 
 
 
1,007,098
63
 
 
 
1,002,869
64
 
 
 
993,170
65
 
 
 
969,956
66
 
 
 
910,202
67
 
 
 
909,443
68
 
 
 
900,030
69
 
 
 
878,580
70
 
 
 
827,388
71
 
 
 
827,231
72
 
 
 
807,843
73
 
 
 
791,390
74
 
 
 
745,490
75
 
 
 
733,245
76
 
 
 
723,197
77
 
 
 
720,707
78
 
 
 
718,061
79
 
 
 
707,834
80
 
 
 
693,358
81
 
 
 
692,117
82
 
 
 
681,168
83
 
 
 
677,665
84
 
 
 
655,305
85
 
 
 
635,955
86
 
 
 
635,595
87
 
 
 
634,414
88
 
 
 
626,899
89
 
 
 
622,696
90
 
 
 
622,386
91
 
 
 
617,489
92
 
 
 
604,131
93
 
 
 
601,301
94
 
 
 
592,101
95
 
 
 
584,735
96
 
 
 
579,069
97
 
 
 
572,449
98
 
 
 
569,577
99
 
 
 
562,464
100
 
 
 
558,473
101
 
 
 
557,842
102
 
 
 
553,696
103
 
 
 
551,338
104
 
 
 
532,215
105
 
 
 
529,472
106
 
 
 
529,331
107
 
 
 
528,812
108
 
 
 
522,227
109
 
 
 
508,428
110
 
 
 
505,486
111
 
 
 
498,671
112
 
 
 
486,298
113
 
 
 
485,942
114
 
 
 
483,739
115
 
 
 
481,316
116
 
 
 
458,060
117
 
 
 
445,907
118
 
 
 
435,381
119
 
 
 
435,075
120
 
 
 
430,620
121
 
 
 
420,586
122
 
 
 
405,575
123
 
 
 
393,764
124
 
 
 
393,728
125
 
 
 
392,747
126
 
 
 
387,260
127
 
 
 
386,053
128
 
 
 
361,667
129
 
 
 
361,452
130
 
 
 
360,838
131
 
 
 
359,671
132
 
 
 
358,667
133
 
 
 
355,536
134
 
 
 
352,032
135
 
 
 
335,155
136
 
 
 
324,850
137
 
 
 
322,892
138
 
 
 
318,051
139
 
 
 
317,543
140
 
 
 
306,698
141
 
 
 
306,508
142
 
 
 
305,723
143
 
 
 
280,982
144
 
 
 
280,883
145
 
 
 
275,804
146
 
 
 
264,825
147
 
 
 
258,325
148
 
 
 
256,922
149
 
 
 
256,582
150
 
 
 
256,049
151
 
 
 
247,606
152
 
 
 
246,700
153
 
 
 
246,030
154
 
 
 
240,388
155
 
 
 
238,030
156
 
 
 
235,324
157
 
 
 
235,106
158
 
 
 
223,482
159
 
 
 
222,232
160
 
 
 
222,188
161
 
 
 
221,012
162
 
 
 
215,649
163
 
 
 
214,665
164
 
 
 
214,578
165
 
 
 
213,736
166
 
 
 
201,975
167
 
 
 
200,477
168
 
 
 
199,924
169
 
 
 
192,693
170
 
 
 
192,015
171
 
 
 
191,420
172
 
 
 
186,845
173
 
 
 
185,792
174
 
 
 
184,845
175
 
 
 
181,480
176
 
 
 
180,895
177
 
 
 
177,941
178
 
 
 
176,192
179
 
 
 
171,217
180
 
 
 
170,971
181
 
 
 
167,808
182
 
 
 
167,578
183
 
 
 
167,412
184
 
 
 
166,119
185
 
 
 
162,994
186
 
 
 
162,410
187
 
 
 
158,045
188
 
 
 
157,017
189
 
 
 
156,611
190
 
 
 
155,828
191
 
 
 
155,675
192
 
 
 
153,872
193
 
 
 
151,220
194
 
 
 
142,386
195
 
 
 
140,630
196
 
 
 
138,271
197
 
 
 
137,135
198
 
 
 
133,872
199
 
 
 
133,725
200
 
 
 
130,288
X
Add this person to your friends list
Remove this person from your friends list
/en/ajax/checkFriendStatus
/en/ajax/friend